Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska

 

Nazwa jednostki: Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa dziekanat

 

 

Lp.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.       

Uchwa?y Rady Wydzia?u

0010

2.       

skre?lenia z listy studentów

nr kol/nazwisko/kierunek/rok

3.       

wydane legitymacje i indeksy studenckie

MEN-II-21 SW

4.       

wydane legitymacje i indeksy doktoranckie

MEN-II-21 SW

5.       

ksi?ga wydanych dyplomów

MEN-15 SW

6.       

za?wiadczenia studenckie do banku

nr kol/nazwisko/kier. stud/data

7.       

za?wiadczenia studenckie do wojska

nr kol/nazwisko/kier. stud/data

8.       

za?wiadczenia do rent i emerytur oraz kapita?u pocz?tkowego (dla ZUS)

nr kol/data/nazwisko/rok uko?czenia

9.       

umowy ze studentami niestacjonarnymi

nr kol/data/nazwisko/kier.

10.   

wykazy op?at za powtarzane przez studentów przedmioty

nr kol/nazwisko/przedmiot/kwota

11.   

ksi?gi druków ?cis?ego zarachowania

1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3

12.   

umowy o dzie?o

nr kol/nazwisko/data

13.   

delegacje s?u?bowe

nr kol/nazwisko/data

14.   

ksi?ga inwentarzowa – ?rodki trwa?e

nr kol/data/nazwa przedmiotu

15.   

ksi?ga inwentarzowa - wewn?trzna

nr kol/data/nazwa przedmiotu

16.   

ksi??ka kontroli sanitarnej

ksn-1

17.   

obecno?? w pracy

-

18.   

wydane togi pracownikom wydzia?u

nr kol/nazwisko/data pobrania

19.   

dziennik korespondencyjny przesy?ek zwyk?ych wychodz?cych

nr kol/data/adresat

20.   

dziennik korespondencyjny przesy?ek poleconych wychodz?cych

nr kol/data/adresat

21.   

dziennik korespondencyjny przesy?ek poleconych przychodz?cych

nr kol/data/nadawca

22.   

urlopy naukowe nauczycieli akademickich

nr kol/nazwisko/okres trwania urlopu

23.   

inne urlopy nauczycieli akademickich

nr kol/nazwisko/okres trwania urlopu

24.   

stypendia habilitacyjne

nr kol/nazwisko/okres otrzymywania/kwota

25.   

stypendia doktoranckie

nr kol/nazwisko/okres otrzymywania/kwota

26.   

wydane faktury VAT

nr kol/nazwisko/data

27.   

wykaz przeprowadzonych przewodów doktorskich

nr kol/nazwisko/data obrony/data uchwa?y Rady Wydzia?u o nadaniu stopnia

28.   

otwarte przewody doktorskie z dyscypliny agronomia

nr kol/nazwisko/data otwarcia przewodu

29.   

otwarte przewody doktorskie z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

nr kol/nazwisko/data otwarcia przewodu

30.   

zako?czone przewody doktorskie z dyscypliny agronomia

nr kolejny

31.   

zako?czone przewody doktorskie z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

nr kolejny

32.   

op?aty za przeprowadzone przewody doktorskie z zewn?trz

nr kol/nazwisko/kwota/jednostka

33.   

zako?czone przewody habilitacyjne z dyscypliny agronomia

nr kolejny

34.   

zako?czone przewody habilitacyjne z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

nr kolejny

35.   

Stanowiska Rady Wydzia?u

0010

36.   

pisma wychodz?ce do innych jednostek UWM

nr kol/adresat/data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa dziekanat

za tre?? odpowiada:

Joanna Ma?kowska

data wytworzenia:

26.01.2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 656 razy (w tym z UWM 41 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa